Správca

Konkurzy

Vykonávame činnosť konkurzného správcu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch. Uvedené zahŕňa všetky činnosti v zmysle zákona, najmä činnosť predbežného správcu, po vyhlásení konkurzu zisťovanie majetku, jeho správa a speňažovanie, vyhodnocovanie prihlásených pohľadávok veriteľov, ich prípadné popieranie, odporovanie právnym úkonom úpadcu a uspokojovanie veriteľov.

Kompletný servis Vám zabezpečíme nielen z pozície správcu, ale aj prostredníctvom našej advokátskej kancelárie v prípade Vášho záujmu o podanie návrhu na konkurz, či už na tretiu osobu alebo na Vás samotných.

Reštrukturalizácie

Špecializujeme sa aj na oblasť reštrukturalizácií, v rámci ktorej pripravujeme pre našich klientov reštrukturalizačné posudky a reštrukturalizačné plány a poskytujeme komplexný servis v procese reštrukturalizácie, ako aj prípadnej následnej dozornej správy.

Reštrukturalizácia predstavuje moderný a efektívny spôsob ozdravenia Vášho podnikania, v rámci ktorého dôjde k vysporiadaniu pohľadávok veriteľov na základe dohody obsiahnutej v reštrukturalizačnom pláne schválenom tzv. schvaľovacou schôdzou veriteľov.  

Osobné bankroty

Ak ste sa ocitli v situácií, kedy nie ste schopní plniť svoje záväzky voči Vašim veriteľom, jedným z riešení je práve tzv. osobný bankrot. Zákon umožňuje konkurz v podobe oddlženia alebo splátkového kalendára. Pre rozhodnutie o tom, či podstúpiť osobný bankrot, a súčasne v ktorej forme, je kľúčové konzultovať celý proces s odborníkom.

V prípade, ak máte záujem o ktorékoľvek z vyššie uvedených spôsobov riešenia Vašej aktuálnej situácie, prípadne sa chcete len informovať o podrobnostiach jednotlivých procesov, nákladoch, či dobe ich trvania, prosím, neváhajte nás kontaktovať emailom alebo prostredníctvom niektorého z kontaktov uvedeného v sekcii Kontakty.