Advokát

Obchodné právo

Naša advokátska kancelária Vám zabezpečí komplexný servis pri správe a vymáhaní Vašich pohľadávok, ochranu Vašich práv v súdnych, rozhodcovských, či exekučných konaniach. Samozrejmosťou sú služby v rámci práva obchodných spoločností, vrátane zakladania obchodných spoločností a družstiev, ich zmeny, či zrušenia.

Našou doménou je taktiež príprava širokého spektra zmlúv presne podľa potrieb Vašej obchodnej činnosti.

Konkurzné právo

Špecializujeme sa na poskytovanie právnej pomoci obchodným spoločnostiam ako aj jednotlivcom, ktorý sa ocitli v úpadku alebo im úpadok hrozí. Spoločne nájdeme to najvhodnejšie riešenie pre Vašu aktuálnu situáciu, pripravíme potrebné podklady a počas celého procesu Vám budeme poskytovať potrebné poradenstvo a konzultácie.

Rovnako dokážeme nájsť efektívne riešenia aj pre osoby, ktoré si chcú uplatňovať svoje nároky voči subjektom v konkurze či reštrukturalizácií. Predovšetkým pripravíme potrebné dokumenty na ich uplatnenie alebo nájdeme iný vhodný spôsob ochrany Vašich práv.

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme široký okruh právnych služieb zahŕňajúci predovšetkým právnu pomoc týkajúcu sa nehnuteľností, ochrany osobnosti a ochrany vlastníckeho práva. Zabezpečíme vypracovanie potrebných zmlúv, či iných právnych dokumentov potrebných na ochranu Vašich práv.

S vysokou úspešnosťou zastupujeme našich klientov v súdnych sporoch pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov ako aj pri obrane proti ním uplatňovaným nárokom. Zvlášť dobré výsledky dosahujeme pri uplatňovaní nárokov osôb poškodených pri dopravných nehodách, poškodených trestnými činmi, nesprávnym úradným postupom či nesprávnym postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pracovné právo

V rámci pracovnoprávnych vzťahov poskytujeme rovnako kvalitnú ochranu ako zamestnávateľom,  tak aj zamestnancom pri uplatňovaní ich nárokov.  Vypracujeme pre Vás jednotlivé dokumenty, najmä pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, výpovede, okamžité skončenia pracovného pomeru a pod..

Máme rozsiahle skúsenosti so súdnymi konaniami zahŕňajúcimi uplatňovanie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, na strane zamestnancov  aj zamestnávateľov, ako aj s opatreniami predchádzajúcimi ich vzniku.

Rodinné právo

Poskytujeme potrebné právne služby v rodinnoprávnych veciach, najmä pri rozvodoch, výživnom a úprave styku a pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Správne právo

Zabezpečíme plnohodnotnú ochranu pred zásahmi zo strany orgánov verejnej moci, pri nezákonných rozhodnutiach a nesprávnych úradných postupoch správnych orgánov. Skúsenosti máme rovnako so zastupovaním orgánov územnej samosprávy, zvlášť miest a obcí.

Ústavné právo

Príprava ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR je samozrejmou súčasťou komplexu poskytovaných právnych služieb. Po vyčerpaní vnútroštátnych opravných prostriedkov zabezpečujeme aj prípravu sťažností na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a zastupovanie klienta v takto iniciovanom konaní.

Právo Európskej únie

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa jej právo stalo integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou nášho právneho poriadku. Náš právny servis zahŕňa aj poradenstvo v širokom spektre práva Európskej únie a zastupovanie v konaní pred Súdnym dvorom EÚ. Osobitnú pozornosť venujeme konaniu o tzv. prejudiciálnej otázke. Vysokú úroveň poskytovaných právnych služieb v tejto oblasti zabezpečuje aj stáž absolvovaná advokátom v roku 2012 priamo na Súdnom dvore EÚ.

Ochrana spotrebiteľa

Klientom zabezpečujeme ochranu ich spotrebiteľských práv, zvlášť v prípade neprijateľných podmienok v uzavretých zmluvách, pri nákupe cez internet, v prípade uzavretých zmlúv o spotrebiteľských úveroch, či pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu.

Mimosúdne riešenie sporov

Naše služby oceníte aj pri rokovaní o mimosúdnych riešeniach sporov, zvlášť pri komunikácií s protistranou a pri uzatváraní dohôd a zmierov.